Rettigheter og plikter

BRUKER OG PASIENTERS PLIKTER OG RETTIGHETER I SAL

Når kontrakten er inngått, er du som treningskunde pliktig til å lese igjennom og signere kontrakten.

1.        Betalingsvilkår

Avgift for første måned betales ved påmelding, deretter blir avtalt månedlige beløp betalt inn til FysioNords konto uavhengig av treningshyppighet. Ved inngåelse av treningsavtale der betaling skjer månedlig gjelder en bindingstid for treningsavtalen på 12/6/3måneder.  Prisene kan kun endres etter bindingstidens utløp med 1 måneds skriftlig varsel.   Blir fullmakten trukket tilbake før minimumstiden på 3,6 eller 12 mnd er utløpt, kan FysioNord ved faktura kreve inn hele det gjenværende kontraktsbeløp.

 

2.        Betalingsterminer

Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid.  Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene.  Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er ”à jour”.

 

3.        Midlertidig avbrudd av medlemskap

Avtale om avbrudd må gjøres skriftig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres.  Bruddet må være på minimum 1 mnd. Godkjente grunner er sykdom, barselpermisjon, studier/arbeid utenbys. Avbruddsperioden legges til på slutten av medlemskapet.  Midlertidig avbrudd kan ikke brukes i forbindelse med ferie.

 

4.        Langvarig avbrudd

Dersom medlemmet må avbryte treningen på grunn av ulykke, kroniske sykdommer, flytting eller lignende uforutsette forhold, betales det bare for den benyttede treningsperioden.  Medlemmet må kunne dokumentere forholdet.

 

5.        Overdragelse av medlemskap

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person uten forutgående skriftlig godkjennelse av treningssenteret og mot at den som overtar medlemskapet betaler overdragelsesgebyr til dekning av de omkostninger denne overdragelsen medfører for FysioNord.  Overdragelse vil kun bli godkjent i de tilfeller hvor medlemskapet er fullt innbetalt. (Medlemskap forutsetter ”Månedspakke”)

 

6.        Trening på eget ansvar

a)        Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar.  Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys.  FysioNord fraskriver seg ansvar for skader på person, eller tap/skader gjenstander som oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap/skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.  Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn. Barn under 16 år skal vike for medlemmer på eget abonnement. FysioNord forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr slik at ulykker kan unngås. 

 

b)        Det kreves særs tilrettelagt opplæring for trening i styrkerom med tyngre vekter. Alle som skal bruke dette rommet, må ha vært igjennom nødvendig opplæring og veiledning om bruk, teknikk og regler som gjelder spesifikt for dette tilbudet. Egen opplæring for aldersgruppen 16-18 år. Barn under 16 ingen adgang. Engangspris for opplæring til eksisterende medlemmer.

 

8.   Medlemsplikter og utestengning

Medlemmer plikter ved sine fremmøter i treningslokalet å vise frem gyldig medlemskort.  FysioNord skal klart og tydelig orientere om regler og instrukser som gjelder for virksomheten, og fastsetter de regler som gjelder ved senteret.  Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som FysioNord gir.  Ved overtredelse som anses som vesentlig mislighold av avtalen kan FysioNord etter forutgående skriftlig varsel bringe avtalen til opphør uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift.

 

9.        Endring av ytelser

FysioNord har rett til å sesongendre timeplan, åpningstider og redusere eller holde stengt på offentlige fridager og helligdager med 14 dagers skriftlig varsel.  Dersom det skjer vesentlig innskrenkning av åpningstid, flytting av lokaler eller endring i treningstilbud som berører medlemmet, kan kontrakten sies opp.  Medlemmet er da berettiget til å få tilbakebetalt ubenyttet del av innbetalt treningsavgift.

 

10.     FysioNord kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til tredjemann

 

 

11) ÅPNINGSTIDER for medlemmer med gyldig adgangskort

Salen er ubetjent og åpent alle dager mellom klokken 06:00 – 23:00

VIKTIG: Etter klokken 23:00 stenges døren automatisk og alarmen blir slått på. Om treningskunden ikke er kommet ut i tide, kan dette føre til utrykning (ved at alarmen går) og kunden vil da bli belastet med utrykningens egenandel i sin helhet.

 

I sesonger/endring av sommertid og vintertid - vi åpningstiden i salen reduseres noe: 07:00 - 22:00 - dette vil vare noen dager i forkant og etterkant av julstering, grunnet forsinkelser i alarmsystemet.

 

Rettigheter og plikter

Litt generelt :

  1. Innesko er påbudt i våre lokaler. Du må alltid skifte når du skal ta i bruk våre apparter. Dette for å unngå unødvenig slitasje og utgifter. 
  2. Bruk sprayflaske på klut og tørk over der du har holdt/svettet - ikke spray direkte på apparat.
  3. Er du sist ut av lokalet - se at vinduer er lukket, samt vifteanlegg, tredemøller og tv er avslått.
  4. Vi er ikke ansvarlig for gjenglemte sko, håndlkær, vannflasker m.m. Disse vil bli fjernet etter kort tid. Tapt/funnet adgangskort bes leveres i skranke eller i en postkasse.
  5. Kun kunder med eget adgangskort kan trene hos oss. Kunder kan ikke ta med egne gjester som selv ikke har tegnet abonnement på FysioNord AS.
  6. Barn under 16 år trener KUN sammen med foreldre på deres kort - de kan ikke låne kort og trene på egenhånd, ei heller ha med seg venner.
________________________________________________________________________________