ORIENTERING:

Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.

Stortinget har vedtatt at kravet til henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor bortfaller fra 1. januar 2018.

Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester.

Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Det er fortsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

 

Viktig med informasjon til pasientene

Det er viktig at pasienter som har behov for fysioterapi får informasjon om at det ikke lenger er nødvendig med henvisning.

Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tjenesteytere.

 

Haste- og alvorlighetsgrad

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.

Fysioterapeuten skal også ta hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale som trer i kraft 1. januar 2018.

Bortfallet av kravet til henvisning til fysioterapeut er et av flere tiltak for å sikre kvalitet i tjenesten og mer effektiv bruk av ressurser.

 

 

På bakgrunn av overnevnte opplysning skal fysioterapeuten selv avgjøre behandlingsform, behandlingstid og hvor mange behandlinger pasienten skal ha.
 
Det gis ikke stønad for behandlng som gis før det foreligger henvisning. Det er ikke krav til henvisning ved undersøkelse til manuellterapeut.
 
Behandlingen må starte innen 6 mnd etter at henvisende behandler har skrevet henvisningen, og det må ikke være opphold i behabndlingen på mer enn 6 månened. Overholdes ikke fristenen, må pasientent ha ny henvisning.
 
Fysioterapeuten vurderer om vilkårene for dekning etter honorartakst er oppfylt

 

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en vitenskap knyttet til det medisinske fagfelt med mennesket i fokus. Sentralt i faget er bevegelse. Faget kan beskrives som undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Dette omfatter blant annet manuelle teknikker, øvelser og eventuelt bruk av tekniske metoder.

Prioriteringer og ventetid på FysioNord AS

Vårt system er basert på der vi tar imot en henvendelse og tar en faglig vurdering på hvilken prioritet den enkelte pasient skal ha. Du får tilbakemelding pr brev i god tid i forveien på når du får time for behandling/konsultasjon. 

Ditt ansvar er å gi beskjed i tide, kontroller at navn og adresse er korrekt, samt at vi har rett telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg ved eventuelle endringer.

Prioriteringer

Prioritet 1: Helst innen 2-3 uker - Pasienter som legen ønsker å prioritere for rask vurderng hos fysioterapeuten. Dette må legen skrive på rekvisisjonen. Samt pasienter som har blitt operert, skal opereres, eller har en slik tilstand som krever rask oppfølgning av fysioterapeut, feks i forbindelse med skade.

Prioritet 2: 2-4 mnd - pasienter med kroniske lidelser som får forværring av tilstanden dersom de må vente på fysioterapi. Feks KOLS, leddgikt osv. Videre er barn under 16 år. Gravide med bekkenløsningsplager, samt pasienter med sterke smerter.

Prioritet 3: Venteliste - muskel- og skjelettlidelser, som nakkeplager, ryggplager osv. Og pasienter der tilstanden ikke forverrer seg av å vente.

 

Vi tar også inn pasienter forbi refusjonsordningen - Første konsultasjonstime koster kr 800,- og oppfølgningstime kr 400,- pr påbegynte 30 minutt.

 

Du er velkommen til å gi beskjed om eventuelle endringer i din sykdom, således at vi kan endre vår prioritering. Vår kapasitet er for ikke stort nok til å kunne behandle alle umiddelbart.

 

Flere må betale egenandeler

Det er kun barn under 16 år, yrkesskadde og de med frikort 2, som er fritatt fra å betale egenandeler for fysioterapibehandling.

Dette betyr at samtlige pasienter som ikke inngår i de nevnte kategorier, må betalte egenandeler for fysioterapibehandling. Egenandel bestemmes av takster og din diagnose. Egenandelstaket pr. 01.01.20 er kr 2176.

Gjør også oppmerksom på at vi har et pristillegg i takstene for alle pasienter. Kr 30,- i utstyrs- og administrasjongebyr.

Sitat fra skriv om Pasientbehandling kapittel IV: 

"Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene."

(se fane "rettigheter og plikter" for ytterligere informasjon)

Behandling som skal dekkes av NAV

Dersom din behandling skal dekkes av NAV/betales av NAV, må det foreligge en bekreftelse på dette fra NAV. Denne viser du til din fysioteraput ved første time.

Dersom dette ikke foreligger, må du selv stå ansvarlig for betaling av egenandel, og søke refusjon fra NAV. Be om kvittering fra din fysioterpaut.

Fysioterapi dekt av forsikringsselskap/forsikringssak

I disse tilfellene, blir pasientbehandling, rapportering og journalføring noe annerledes enn ved "vanlig" pasienttime. Prosessen for disse sakene avtales i hvert enkent tilfelle. Hør med din fysioterapeut hvordan dere skal gå frem. 

Om egenandelen skal dekkes av forsikringsselskapet, gi beskjed, slik at du får med deg gyldig kopi av din kvittering.